This page was exported from Župa sv. Ana Lobor [ http://zupa-lobor.hr ]
Export date: Tue Nov 21 17:25:20 2017 / +0000 GMT

Crkva Sv.AneŽupna crkva Svete Ane

Ovdašnje stanovništvo ovu crkvu naziva Sveta Jana.

sv ana na oltaru

Za staru, sada već porušenu, župnu crkvu podignutu u čast sv. Ani, ne zna se koje je godine bila sagrađena. Spominje se u statutu Ivana arhiđakona goričkoga iz 1334. godine: Item ecclesia de Lobor. Za mjesto gdje je stajala zna se točno. Nalazila se na brežuljku sjeverno od župnog dvora iza nekadašnje crkvene krčmarnice (pivnice) zvane Žverci. Oko te stare župne crkve bilo je groblje na kojem su pokopani: župnik Nikola Maceković (1772. godine) i kapelan u dvorcu Lobor ; Andrija Novaković 1786. godine, uz crkveni zid s južne strane. Na tom mjestu sada je šikara, a njihove kosti i danas počivaju na istom mjestu bez križa i bez svakog znaka. Iz kanonske vizitacije, koju je 3. rujna 1639. i loborskoj župi objavio arhiđakon Martin Bogdan saznajemo ovo: Ecclesia s. Annae sub Lobor. In hac ecclesia sacristia nulla, tabernauli locus nullus, ipsa male iccta, ruinosa et fere deserta tota, altaria nulla, supeller nulla, cremeterium solum asseribus recens cinetum. Crkva je već tada bila ruševna, s jednim zvonom i kriptom. Zvono je bilo teško 100 kilograma. Unutar je postojala kripta, koju su dali načiniti Petar Doičić, župnik Ivan Pag i N. Juršić. U zidu je bila kapela. Stranu koja je bila premalena za veliki broj pučanstva i veoma trošna, župljani su pokrivali kuruznicom, što je vidljivo iz kanonske vizitacije objavljene 2. kolovoza 1820.Sve to potaklo je župnika Ivana Babića da dade komad nadarbinskog vrta i voćnjaka. Počeo je 1807. godine graditi novu župnu crkvu.

Evo prijepisa pisma, u kojem je opisana priprema za gradnju nove crkve:

Mi zdola podpisani od strani tak naše, kak takaj vseh našeh pod ovu faru sv. Jane vu Loboru spadajućeh Famikov, obećamo i zevsem vsega zavežujemo se: da pokehdob cirkvu farnu tak zloćestu imamo, da popraviti se nikak nemore i poleg toga tak malu, da zmed dveh jezer Ijudih komaj da vu takovu ulaziti more, ostali pako u vremenu pobožnosti moraju vani stati. Ali znajvekšim nedostojnostjum i pokvaranjem zdravlja nutri gnezti pritrucavamo se, nju znova zidati hoćemo. Kajti pak za takvu napravili prvić stroški veliki, drugač vremena mnogo potrebuje se i poleg toga vu siromaštvu jesmo, zato obećamo, da od našeh vust odtergnuti i k tomu poslu, doklangod se zgotovi, pripomagati hoćemo ter:Pervić vu Težakeh kak bude najbolje moći.Drugač vu vinu, koje po našem Gosponu Plebanušu, vu kojega vu vsakom, ose-bujno pak vu tom poslu, zaufanje najvekše imamo, na peneze obeme se na tuliko, da vsaka hiža najmenje pol vedra, ali takaj gledeć na rod goric i potreboću penez vu delu cirkvenom vedro i više po dokončku med nami i med Gosponom Plebanušem včinjenom, davali budemo.Trejtić. Delo prerećeno z istemi penezi, kak pervić oveh potreboća pokazana bude od samoga Gospona Plebanuša, pomoći i podignuti hoćemo tak vendar, da vu tom po nikom šaca